Om finskbeslektede folk, språk og kulturer i Norge,Sverige og Russland.
Se hvor språkene snakkes!
Finsk i Norge, Sverige og Russland • Kvensk i Norge
Meänkieli ~ tornedalsfinsk i Sverige
Karelsk og vepsisk i Russland
Les hvor språkene snakkes.
 
Lytt til innledningen suomeksi norsk
 
suomeksi

Til alle kulturinteresserte! Til ungdom i Norge, Sverige og Russland som leser finsk eller et finskbeslektet  språk på skolen! Les om finskbeslektede folk i Norge, Sverige og Russland. Gjennom forskjellige historier har vi villet gi et bilde av et mangesidig kulturområde og av den språklige rikdommen.
Du møter folk fra disse områdene og får høre deres historier. Kanskje også DIN historie kan komme med?

Tekstene er skrevet på ett eller flere av disse språkene: norsk, kvensk, svensk, meänkieli (tornedalsfinsk) og  finsk. Noe av stoffet fra Russland er på nordkarelsk, sørkarelsk ellerr vepsisk. Klikk på flagget for det språket du vil ha. finsk no.har mye stoff fra Ungarn og fra det ungarsktalende området i Transsilvania i Romania. Videre er det litt stoff fra Estland. Redaktøren jobber ikke mer med dette stoffet, men konsentrerer seg nå om Norge, Sverige og Russland.
I desember 2014 er det 201 lydintervju, på alle de nevnte språk. Klikk på et slikt ikon:

Her er også film og animasjoner, klikk på dette ikonet:

Norge
Stoff om kvensk språk, musikk, steds- og personnavn. Stoff fra Finnskogene i Hedmark og i Nord-Trøndelag.

Sverige
Tornedalen, historie, Tornedalsteatret, ungdom og språket meänkieli, språk og identitet. Fra Finnskogene i Värmland.

Russland
Du er ikke alene! Visste du at over 7000 skoleelever i den russiske republikken Karelia leser finsk på skolen? Også i Ingermanland (området rundt St. Petersburg og vestover mot Estland) er det flere tusen finskelever. Finsk er det mest utbredte østersjøfinske språket. Andre språk i denne gruppa er bl.a. karelsk og vepsisk. Finsk, de to karelske språkene og vepsisk kalles i republikken Karelia nasjonale språk.


Bak prosjektet

Prosjektet startet i 2004 og bak det sto inntil 01.08.2008: Nordreisa videregående skole – Ráissa joatkkaskuvla og Fylkemannen i Troms. Siden da har Bente Imerslund drevet finsk.no privat, uten offentlig støtte.


Målsetting

Prosjektet retter seg mot: Kulturmiljø, næringsliv, alle kulturinteresserte i Norden – Nordvest-Russland som kan lese finsk eller norsk. Elever med røtter i en eller flere av de nevnte folkegruppene. Fagene morsmål, samfunnsfag, historie, geografi på videregående nivå kan ha stor nytte av finsk.no.

Prosjektets målsetting:

Barentsregionen - Nordområdesatsing
Med tanke på EU:s planlagte utvidelse østover og de økte kontaktene i Barentsregionen er det viktig å sammenligne forholdene i Vest-Russland og Norden. I samtlige av Finlands naboland lever det finskbeslektede minoritetsgrupper, men det finnes ikke noe aktuelt verk som setter minoritetene inn i en større sammenheng. Hva har de opplevd? Hvilke elementer har ført til at de har blitt integrert i majoritetskulturen og evt. gitt avkall på eget språk og egen kultur? Hvordan har den finske nasjonalitetsbygginga påvirket nabostatenes politikk?

finsk.no kan bli et viktig bidrag til sentrale myndigheters nordområdesatsing i skolen. Vi vil skape et forum for drøfting av minoritetsperspektiv i forhold til finsk – finskbeslektede språk i Nordvest-Russland og i Norden. Vi vil betrakte utviklingen i historisk sammenheng og gjenspeile disse betraktninger i dagens samfunn.

Fremme internordisk språkforståelse. Tekstene kan nå et stort publikum og stoffet vil fremme kunn­skapen i og om minoritetsspråkene. På Nordkalotten er det for mange mer naturlig å kommunisere på finsk eller et av de finskbeslektede språkene enn på engelsk.

Styrke kunnskapen om minoritetsspråkene og kulturene i Norden. Selv om kvenene og tornedalingene er anerkjent som nasjonale minoriteter, er det liten kunnskap om dem hos den øvrige befolkningen i Norden. Norge avgjorde i 2005 at kvensk er et språk. Vi vil bidra til å gjøre språksituasjonen til disse minoritetene mer kjent også for majoritetsbefolkningen. Minoritetene må få bevare sitt språk og få støtte for en slik utvikling.

Et interaktivt medium
I ”Gjesteboka" skriver brukerne inn noe som har å gjøre med finsk/kvensk og mange kommer med gode forslag til hvordan sidene kan bli bedre. Vi vil skape et dynamisk kontaktnettverk for de som studerer/får opplæring i finsk, eller interesserer seg for det pga. familie, venner eller lignende. Ungdom med minoritetsbakgrunn eller interesse for minoritetene møtes og utveksler erfaringer og synspunkt. Vi har fått hilsener fra mange deler av verden.

 

Nettredaktor og vevskredder: Bente Imerslund, web (at) finsk.no eller benteime (at) online.no